FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

RODO

Oświadczenie dotyczące przetwarzanie danych osobowych

 

Fundacja Niepełnosprwnych SANUS zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO[1]) informuję, iż :

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Niepełnosprawnych SANUS z siedzibą przy ul. Wierzbowej 7 w Ostródzie, 14-100.

2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji Niepełnosprawnych SANUS prosimy pisać na adres mailowy kontakt@sanus.aniwo.pl, lub powyższy adres pocztowy;

3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. umożliwienia realizacji zadań statutowych;

4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji Niepełnosprawnych SANUS, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

a. Jeśli prośba została rozpatrzona negatywnie – najpóźniej do kwietnia kolejnego roku kiedy prośba została nadesłana.

b. Jeśli prośba została rozpatrzona pozytywnie – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kiedy prośba została rozpatrzona, ze względu na przepisy prawa podatkowego.

c. Jeśli korzystasz w sposób ciągły z pomocy Fundacji Niepełnosprawnych SANUS – przez cały okres korzystania z pomocy fundacji.

7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6b i 6c.  

8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Ciebie wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia przez nas Twojej prośby o pomoc indywidualną, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie tej prośby;  

10) Funkcję inspektora ochrony danych pełni:

Paweł Prusik , www.sanus.aniwo.pl / email: kontakt@sanus.aniwo.pl[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.